Deklaracija Evropskog parlamenta o obaveznom uvodjenju ššaha u obrazovni sistem zemalja clanica EU

u skladu sa Pravilom 123. Pravilnika o Proceduri
o uvodjenju programa “Šah u škole” u obrazovnim sistemima Evropske Unije
Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula
Lapse date:   15. 3. 2012.

0050/2011
Pisana deklaracija o uvodjenju programa “Šah u škole” u obrazovnim sistemima Evropske Unije
Evropski Parlament,
–    uzimajuci u obzir Clan 6 i Clan 165 Sporazuma o Funkcionisanju Evropske Unije,

–    uzimajuci u obzir Pravilo 123 sopstvenog Pravilnika o postupanju (proceduri),
A.    da Sporazum o Funkcionisanju Evropske Unije predvidja u svom Clanu 6, da je sport jedna od oblasti u kojima “Unija ima nadležnosti da sprovede akcije za podrsku, koordinaciju ili dopunu djelovanja Drzava Clanica”;
B.        da je šah igra dostupna za djecu iz svih socijalnih grupa i može pomoci socijalnoj koheziji i doprinijeti ciljevima politike kao sto su: socijalna integracija, borba protiv diskriminacije, smanjenje stope kriminala, pa cak i borba protiv razlicitih bolesti zavisnosti;

C.        da bez obzira na uzrast djeteta, šah može kod djece poboljšati koncentraciju, strpljenje i upornost i moze da razvije smisao za kreativnost, osjecaj za intuiciju, memoriju, analiticnost i vještine donošenja odluka; da takodje šah uci odlucnosti, motivaciji i sportskom duhu (sportskim vrlinama);

  1. Poziva Komisiju i Drzave Clanice da podstaknu uvodjenje programa “Šah u škole” u obrazovne sisteme Država Clanica;
  2. Poziva Komisiju, da u svom predstojecem obracanju o sportu, obrati potrebnu paznju na program “Šah u škole” i da obezbijedi dovoljna sredstva za isti od 2012. pa nadalje;
  3. Poziva Komisiju da uzme u obzir rezultate svih istrazivanja o efektima ovog programa na razvoj djece;
  4. Nalaže svom Predsjedniku da proslijedi ovu deklaraciju, zajedno sa imenima potpisnika, Komisiji i Parlamentima Dražava Clanica.